❶. (+2е) оң заряды

❶. (+2е) оң заряды бар тамшы, жарық әсерінен бір электронын жоғалтты. Тамшы заряды

❷.+q және +q зарядтары бар бірдей металл шарларды бір біріне тиістіріп, бұрынғы орнына қайта қойса,олардың өзара әсерлесу күші…

❸.U=A+Q теңдеуіндегі изохоралық процесс кезінде нөлге тең болатын шаманы көрсетіңіз
| А |

❹.1-күйден 2-күйге өткенде, берілген массадағы идеал газдың қысымы
| азаяды |

❺. q зарядын электростатикалық өрістен φ¹ нүктесінен φ² потенциал нүктесіне ауыстырды. Зарядтың орын ауыстыруының жұм
| А = q(φ¹ – φ²); |

❻ α-,β- және γ- сәлу шығаруларының магнит және электр өрістерінде көбірек ауытқитыны
| β- сәулесі |

❼. Автобус тұрған орнынан кенет қозғалғанда жолаушылардың қозғалу бағыты
| Артқа |

❽. Автомобиль жолдың түзу сызықты бөлігінде тежеледі. Үдеу векторының бағыты
| қозғалысқа қарсы |

❾. Автомобиль орнынан жылжып,үдемелі түзу сызықты қозғалады. Үдеу векторы
| автомобильдің қозғалысымен бағыттас |

❿. Адиабаталық ұлғаюда идеал газ А жұмыс жасайды. Сонда орындалатын теңдік
| Q=0, U=-А |

⓫. Альфа сәулесі дегеніміз:
| Гелий атомы ядроларының ағыны |

⓬. Атомдық ядросында 3 протон мен 4 нейтроны бар бейтарап атомның электрондық қабықшасындағы электрондар саны
| 3

⓭. Атомның оң зарядталған бөлігі
| ядро |

⓮. Атомның теріс зарядталған бөлігі
| сыртқы қабаты |

⓯. Ауа шарын биіктікке көтеру кезінде оған әсер етуші Архимед күші
| азаяды |

⓰. Ауаның ылғалдылығын өлшейтін құрал
| Психрометр |

⓱. Бейтарап су тамшысы екіге бөлінді. Біріншісінің заряды -2q. Екінші су тамшысының заряды
| +2q |

⓲. Бір қалыпты қозғалыс болатыны
| метродағы эскалатор қозғалысы |

⓳. Бір химиялық елемент изотоптарының ошағын түзетін атомдар тобы
| Ядролары тек ондағы нейтрондар санымен ерекшеленетін атомдар |

⓴. Бірқалыпты түзусызықты қозғалған материялық нүктенің жылдамдық векторының бағыты
| қозғалыспен бағыттас траектория бойымен |

㉑. Броун (броундық қозғалыс) байқаған қозғалыс
| ерітіндіде жүзген бөлшектердің қозғалысы |

㉒. Векторлық шаманы ата
| үдеу |

㉓. Велосипед-дөңгелегінің құрсау нүктесі оның рамасымен (шабағымен) салыстырғандағы қозғалысы
| шеңбер бойымен |

㉔. Газ қысымы тұрақты болған жағдайда, оның көлемі 5 есе артатын болса, онда сол газдың температурасы
| 5 есе артады |

㉕. Газдағы сыртқы күштердің жұмысы ішкі энергияның өзгерісіне тең болатын процесс
| адиабаталық |

㉖. Газдардаѓы электр тоѓын тасымалдаушылар
| электрондар мен оњ жєне теріс иондар |

㉘. Гелийдің бейтарап атомы бір электронын жоғалтса, онда ол
| оң йонға айналады |

㉙. Гидравликалық машинада күштен ұтыс алу мынаған тәуелді.
| үлкен және кіші поршеннің аудандарының қатынасына |

㉚. ҰБТ сұрақтары мұнда:

㉛. Гидравликалық машинаның жұмыс істеу принципі негізделген заң
| Паскаль заңы |

㉜. Гидравликалық машинаның көмегімен алынған күштің ұтысы …
| үлкен және кіші поршень аудандарының қатынасына тең |

㉝. Горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалыс траекториясының ең жоғарғы нүктесіндегі үдеуі (Ауа мен үйкелісті ескермеңіз)
| g, төмен бағытталған |

㉞. Графигі суретте көрсетілген қозғалыстың теңдеуі: X, t.
| x = 7,5t |

㉟. Дене бастапқы жылдамдықсыз h биіктіктен еркін құлады. 0,5h биіктіктегі дененің жылдамдығы
| υ=gh |

㊱. Дене жер бетінен Һ биіктікке көтерілді. Жерге қатысты дененің потенциалдық энергиясы
| mgh |

㊲. Дене импульсінің өзгерісі
| Күш импульсына тең |

㊳. Дене массасының көлемге қатынасы
| Тығыздық |

㊴. Дене материялық нүкте бола алады:
| Жердегі ұшуды басқару орталығынан ғарыш кемесінің қозғалысын бақылағанда |

㊵. Денедегі барлық күштер теңестірілген . Осы дененің қозғалыс траекториясы:
| түзу |

㊶. Дененеге әсер етуші барлық күштердің тең әсерлі күші нөлге тең болғандағы жылдамдығы
| кез келген мәнге йе болуы мүмкін, бірақ міндетті түрде уақытқы қатысты тұрақты болуы керек |

㊷. Дененің кинетикалық энергиясы тәуелді
| дененің жылдамдығы мен массасына |

㊸. Дененің потенциалдық энергиясы дегеніміз
| серпінді деформацияланған денеің энергиясы |

㊹. Диэлектриктердің полярлануы дегеніміз
| электр өрісінде молекулалық дипольдердің басым бағдарлана орнығуы |

㊺. Дыбыс зорайтқышындағы катушканы тербеліске келтіретін күш
| Ампер күші |

㊻. Дыбыстың судан ауаға өткенде
| жылдамдығы кемиді, толқын ұзындығы кемиді, жиілігі өзгермейді |

㊼. Егер де белгісіз бір денеде протон саны электрон санынан көп болса, онда жалпы дене …
| оң зарядталған |

㊽. Егер әткеншекке бір бала орнына екі бала отырса, оның тербеліс периоды
| Өзгермейді |

㊾. Егер зарядтар массалары өзгермесе, онда екі бірдей оң зарядтың арасында, бірдей ара қашықтықта орналастырылған заряд бағыты
| тыныштықта тұрады |

㊿. Егер пластиналарды алшақтатсақ,онда зарядталған ауа конденсаторының энергиясы….
| артады |

3 Replies to “❶. (+2е) оң заряды”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *